Posts Tagged ‘white ibis’

White Ibis, Eudocimus albus, Feeding

White Ibis, Eudocimus albus, Feeding in breeding season colors

White Ibis

white ibis, Eudocimus albus